Regler – Licens

Styrelsen behandlar inkomna licensansökningar vid ”nästkommande” styrelsemöte. För att ansökan ska kunna behandlas, ska medlemmen, i god tid, inlämna klubbens interna ”Ansökan om Föreningsintyg”. Här finns även angivet ”Pistolklubben Elbogens krav för Föreningsintyg” samt Polisens § 5 & 6-krav. ”Ansökan om Föreningsintyg” ska inlämnas personligen till styrelsen.

Svenska Pistolskytteförbundet respektive Svenska Skyttesportförbundet kan ha något olika handlingsregler, vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens, varför vi sammanställt klubben egen som därmed är den gällande. Ansökan om Föreningsintyg laddas ner här.

SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg för ansökan om vapenlicens.

Svenska Pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskildemedlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i förbundets program. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan om vapenlicens skall därför vapnet vara lämpligt för Nationellt pistolskytte i enlighet med förbundets program och bestämmelser. Inriktningen skall vara att:

 • I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
 • I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET
  Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
 1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
 2. Första vapnet i kaliber .22
 3. Grovkalibriga vapen tidigast tolv (12) månader efter första licensen beviljades.
 4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren / grenar.
 5. Om tveksamhet råder beträffande vapnets lämplighet skall förbundet kontaktas.
 6. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
 7. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
 8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
 9. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska pistolskytteförbundets guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två kalenderåren.
 10. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter protokollföras.
 11. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten.
 12. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första föreningen.
 13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran motiveras.